chứng chỉ kế toán trưởng

No Wikipedia entry exists for this tag
 1. G

  Lấy chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp của Bộ tài chính

  [#𝐊Ế_𝐓𝐎Á𝐍_𝐓𝐑ƯỞ𝐍𝐆_𝐇À𝐍𝐇_𝐂𝐇Í𝐍𝐇_𝐒Ự_𝐍𝐆𝐇𝐈Ệ𝐏] 𝐾𝐻𝐴𝐼 𝐺𝐼Ả𝑁𝐺 𝐿Ớ𝑃 𝐵Ồ𝐼 𝐷ƯỠ𝑁𝐺 𝐾Ế 𝑇𝑂Á𝑁 𝑇𝑅ƯỞ𝑁𝐺 𝐻À𝑁𝐻 𝐶𝐻Í𝑁𝐻 𝑆Ự 𝑁𝐺𝐻𝐼Ệ𝑃 - 𝐾Ế 𝑇𝑂Á𝑁 𝑇𝑅ƯỞ𝑁𝐺 ĐƠ𝑁 𝑉Ị 𝑁𝐻À 𝑁ƯỚ𝐶 Căn cứ điều 53 ” Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng” của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ – CP : Tất cả các ĐVHCSN phải có Kế...
 2. Q

  Khai giảng lớp Kế toán trưởng. Chứng chỉ phôi Bộ Tài chính

  --- Dựa trên khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán quy định: “Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng” --- KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (Đơn vị kế toán nhà nước) ===>>> Khai giảng: Liên hệ 0969 86 86 01 để nhận...
 3. Q

  Đào tạo và cấp chứng chỉ KẾ TOÁN TRƯỞNG doanh nghiệp

  Căn cứ điều 53 "Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng" của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ - CP : Tất cả các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phải có Kế toán trưởng. Người muốn được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng". KHÓA...
Top