vận chuyển văn phòng

Joseph-Marie Trịnh Văn Căn (19 March 1921 - 18 May 1990) was a Vietnamese cardinal of the Catholic Church. He was the Archbishop of Hanoi from 1978 until his death. He became a cardinal in 1979, ordained by Pope John Paul II.He was born in Ha Nam. In 1949, he was ordained a priest. At 1963, Pope John XXIII appointed him to be a Titular Archbishop of Aela and Coadjutor Archbishop of Hanoi. He became Archbishop of Hanoi in 1978, after the death of Joseph-Marie Trịnh Như Khuê. He died on May 18, 1990 after a heart attack. Successor by Paul Joseph Phạm Đình Tụng.

View More On Wikipedia.org
  1. S

    vận chuyển văn phòng

    Văn phòng của bạn trong thời gian sắp tới phải chuyển đi do hết hạn hợp đồng, tiền thuê nhà đột nhiên tăng so với trước? ⇒ Việc tìm kiếm vị trí, không gian và môi trường làm việc tốt hơn cho việc kinh doanh luôn là vấn đề ưu tiên của các chủ doanh nghiệp. Do đó nhu cầu vận chuyển văn phòng tại...
Top