biến dòng

Biển Động is a commune (xã) and village in Lục Ngạn District, Bắc Giang Province, in northeastern Vietnam.

View More On Wikipedia.org
  1. L

    Biến áp khô, biến áp dầu, biến dòng, tụ bù, biến áp trong nhà, biến áp ngoài trời

    Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp ANT Việt Nam chuyên cung cấp các loại biến điện áp trung thế, biến dòng trung thế,tụ điện, tụ bù trung thế… 3.3KV; 6.6 KV; 11KV; 24KV…( TU, TI trung thế ) trong nhà, ngoài trời sử dụng trong các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện, xi măng, thép.. đáp ứng mọi nhu cầu...
  2. L

    Cung cấp các loại biến điện áp trung thế ,biến dòng trung thế, tụ bù trung thế

    Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp ANT Việt Nam chuyên cung cấp các loại biến điện áp trung thế, biến dòng trung thế,tụ điện, tụ bù trung thế… 3.3KV; 6.6 KV; 11KV; 24KV…( TU, TI trung thế ) trong nhà, ngoài trời sử dụng trong các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện, xi măng, thép.. đáp ứng mọi nhu cầu...
Top