chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. H

    BỒI DƯỠNG chứng chỉ nghiệp vụ TƯ VẤN DU HỌC CẤP TỐC 0979868612

    KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC, KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC TRÊN TOÀN QUỐC (Thông tư số 01/2022/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) - Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền...
Top