di dời nhà xưởng

Tam Dị is a commune (xã) and village in Lục Nam District, Bắc Giang Province, in northeastern Vietnam.

View More On Wikipedia.org
  1. S

    Dịch vụ chuyển nhà xưởng

    Không đơn giản như khi chuyển nhà ở hay chuyển văn phòng. Di dời nhà xưởng và chuyển nhà xưởng, kho bãi là một bài toán vô cùng khó. Bởi số lượng máy móc thiết bị quy mô, cùng không gian rộng lớn và hệ thống dây chuyền phức tạp. Đòi hỏi cần có phương án thật khoa học mới có thể di dời nhanh...
Top