dịch vụ it helpdesk

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. T

    Dịch vụ IT Support

    IT Helpdesk là gì? IT Helpdesk là một bộ phận thuộc phòng IT, có trách nhiệm hỗ trợ người sử dụng (nội bộ hoặc bên ngoài công ty) các vấn đề liên quan đến kỹ thuật hay dịch vụ IT. IT Helpdesk là nơi liên lạc và tiếp nhận các yêu cầu từ người sử dụng để xử lý hoặc chuyển đến các bộ phận thích...
Top