dọn văn phòng

Đôn Phong is a commune (xã) and village in Bạch Thông District, Bắc Kạn Province, in Vietnam.

View More On Wikipedia.org
  1. S

    Dọn văn phòng

    - Người xưa có câu đã có câu: “phi thương bất phú”, chỉ có kinh doanh mới mang về lợi nhuận lớn và làm giàu nhanh hơn. Các văn phòng, công ty được thành lập nhiều hơn. Tại Hồ Chí Minh, với giá thuê mặt bằng ưu đãi, không gian diện tích rộng, được nhiều doanh nghiệp lựa chọn phát triển và mở văn...
Top