học kế toán trưởng ở đâu

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Q

    Khai giảng lớp Kế toán trưởng. Chứng chỉ phôi Bộ Tài chính

    --- Dựa trên khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán quy định: “Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng” --- KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (Đơn vị kế toán nhà nước) ===>>> Khai giảng: Liên hệ 0969 86 86 01 để nhận...
  2. Q

    Đào tạo và cấp chứng chỉ KẾ TOÁN TRƯỞNG doanh nghiệp

    Căn cứ điều 53 "Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng" của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ - CP : Tất cả các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phải có Kế toán trưởng. Người muốn được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng". KHÓA...
Top