học quản trị kinh doanh ở đâu

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Q

    Tuyển sinh khóa Quản trị kinh doanh tại TP HCM

    KHÓA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH NGẮN HẠN Mục tiêu: Trang bị những kiến thức cơ bản, nâng cao và chuyên sâu về quản trị kinh doanh cho cán bộ kinh doanh và quản lý doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường. Sau khi hoàn thành chương...
Top