kế toán doanh nghiệp

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Q

    Đào tạo và cấp chứng chỉ KẾ TOÁN TRƯỞNG doanh nghiệp

    Căn cứ điều 53 "Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng" của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ - CP : Tất cả các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phải có Kế toán trưởng. Người muốn được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng". KHÓA...
Top