kế toán viên

  1. Q

    Khai giảng lớp Kế toán trưởng. Chứng chỉ phôi Bộ Tài chính

    --- Dựa trên khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán quy định: “Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng” --- KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (Đơn vị kế toán nhà nước) ===>>> Khai giảng: Liên hệ 0969 86 86 01 để nhận...
Top