nhập khẩu đai ốc

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. D

    Hướng dẫn Thủ tục nhập khẩu đai ốc

    CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU ĐAI ỐC Thủ tục nhập khẩu đai ốc được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015; Thông báo kết quả phân tích phân loại đai ốc: 7613/TB-TCHQ ngày 20/08/2015; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC...
Top