nhập khẩu máy nước nóng lạnh

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. D

    Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu máy lọc nước

    CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU MÁY LỌC NƯỚC Thủ tục nhập khẩu máy lọc nước được quy định trong các văn bản sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Công văn số 1488/TĐC-ĐGPH ngày 21/10/2009; Công văn 6061/TCHQ-TXNK ngày 29/06/2016 Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày...
Top