nhập khẩu sổ tay

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. D

    Chi tiết thủ tục nhập khẩu sổ tay theo quy định mới

    Chính sách nhập khẩu sổ tay Thủ tục nhập khẩu sổ tay đã in hoặc chưa in được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013; Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày...
Top