nhập khẩu thịt đông lạnh

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. D

    Thủ tục nhập khẩu thịt đông lạnh

    THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỊT ĐÔNG LẠNH ---------------------------------- Quy trình làm thủ tục nhập khẩu thịt được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015; Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016...
Top