nhập khẩu thức ăn thủy sản

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. D

    Thủ tục nhâp khẩu thức ăn thủy sản

    CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU THỨC ĂN THỦY SẢN Thủ tục nhập khẩu thức ăn thủy sản được quy định trong những văn bản chứng từ sau đây: Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013; Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01//07/ 2016; Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày...
Top