spegra tablet price

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Drugssquare

    Spegra Tablet Online - Dolutegravir, Emtricitabine and Tenofovir Alafenamide

    Spegra Tablet là thuốc kê đơn, được sử dụng để điều trị nhiễm vi rút suy giảm miễn dịch ở người (HIV) ở người lớn. Nó là một loại thuốc kết hợp của 3 loại thuốc là Dolutegravir, Emtricitabine và Tenofovir Alafenamide. Cả 3 đều là thuốc kháng vi rút, hoạt động bằng cách ngăn không cho HIV (vi...
Top