tenofovir alafenamide 25 mg

Bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide, sold under the brand name Biktarvy, is a fixed-dose combination antiretroviral medication for the treatment of HIV/AIDS. One tablet, taken orally once daily, contains 50 mg bictegravir, 200 mg emtricitabine, and 25 mg tenofovir alafenamide. It was approved for use in the United States in February 2018, and for use in the European Union in June 2018.

View More On Wikipedia.org
  1. Drugssquare

    Tenofovir Alafenamide 25 mg Brands Buy Online at Lowest Price in Vietnam

    Tenofovir Alafenamide 25 mg tablet (TAF), là một loại thuốc mạnh được sử dụng để chống lại vi rút suy giảm miễn dịch ở người (HIV) và là một loại thuốc có tiềm năng lớn để điều trị nhiễm vi rút viêm gan B (HBV). Thuốc này thuộc nhóm chất ức chế được gọi là chất ức chế men sao chép ngược...
Top