tư vấn kiến trúc

Sắc Tứ Tam Bảo Temple is an historic Buddhist temple in Rạch Giá, a town in Kiên Giang Province in the Mekong Delta region of southern Vietnam. It is one of two famous temples of the same name in Kiên Giang, the other being in Ha Tien.

View More On Wikipedia.org
  1. songnam09

    Tư Vấn Địa Phương, Tư Vấn Thiết Kế Địa Phương

    Tư vấn địa phương (local consultant) đóng một vai trò quan trọng trong việc triển khai các công tác tư vấn thiết kế, xin phép xây dựng và giám sát, quản lý các dự án sử dụng nhà thầu tư vấn chính nước ngoài. Một dự án sử dụng nhà thầu tư vấn nước ngoài thực hiện các công việc chuyên môn chính...
Top